suggestion

ช่องทางรับฟังข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้ดำเนินงานของงานศิษย์เก่าสัมพันธ์
รวมไปถึงการดูแลศาลาธรรมสถานศาลเจ้าพ่อมอดินแดงเพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น