ประกาศสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประกาศสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2564 และรายชื่อผู้ได้รับรางวัลศิษย์เก่าเกียรติยศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2564

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2564 จำนวน 2 ราย ประกอบด้วย
1. ดร.กฤษดา แสวงดี ศิษย์เก่า มข. รุ่นที่ 16 คณะพยาบาลศาสตร์

2. นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ ศิษย์เก่า มข. รุ่นที่ 18 คณะเกษตรศาสตร์

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลศิษย์เก่าเกียรติยศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2564 จำนวน 17 ราย ประกอบด้วย
ด้านการวิจัย
ศาสตราจารย์ ดร.ยุพา หาญบุญทรง มข. รุ่นที่ 17 คณะเกษตรศาสตร์
ศาสตราจารย์ ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง มข. รุ่นที่ 23 คณะเทคนิคการแพทย์
ด้านวิชาการ
ศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ปิ่นละออ มข. รุ่นที่ 22 คณะเทคนิคการแพทย์
ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล มข. รุ่นที่ 25 คณะวิศวกรรมศาสตร์
ด้านการบริหารจัดการ
ศาสตราจารย์ นพ.ทรงศักดิ์ เกียรติชูสกุล มข. รุ่นที่ 20 คณะแพทยศาสตร์
นายชาตรี ตันศิริ มข. รุ่นที่ 28 คณะวิศวกรรมศาสตร์
ด้านวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพกรรณิกา ปัญญาอมรวัฒน์ มข. รุ่นที่ 13 คณะพยาบาลศาสตร์
ศาสตราจารย์ นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า มข. รุ่นที่ 21 คณะแพทยศาสตร์
ด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
นายองอาจ อุปละ มข. รุ่นที่ 32 คณะเกษตรศาสตร์
ว่าที่ร้อยโทกฤตชัย ชุมแสง มข. รุ่นที่ 42 คณะศึกษาศาสตร์
ด้านการพัฒนาสังคมและบำเพ็ญประโยชน์
นายมานิต ปานเอม มข. รุ่นที่ 20 คณะวิศวกรรมศาสตร์
กายภาพบำบัดสุรศักดิ์ ติลการยทรัพย์ มข. รุ่นที่ 21 คณะเทคนิคการแพทย์
ด้านการส่งเสริมกิจการสมาคมและมหาวิทยาลัย
ดร.จิราพร ศิริคำ มข. รุ่นที่ 21 คณะวิศวกรรมศาสตร์
นายผดุงศักดิ์ สรุจิกำจรวัฒนะ มข. รุ่นที่ 21 คณะวิศวกรรมศาสตร์
ด้านนวัตกรรมทางการแพทย์
รองศาสตราจารย์ พญ.สุพินดา คูณมี มข. รุ่นที่ 23 คณะแพทยศาสตร์
ด้านนวัตกรรมทางการเกษตร
นายสุข เจริญกิจ มข. รุ่นที่ 21 คณะเกษตรศาสตร์
ด้านนวัตกรรมทางการศึกษา
นายนิวัฒน์ แก้วเพชร มข. รุ่นที่ 23 คณะศึกษาศาสตร์