พิธี “สืบทอดปณิธาน อุดมการณ์มอดินแดง” ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปี 2564

พิธี “สืบทอดปณิธาน อุดมการณ์มอดินแดง” ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปี 2564

วันที่ 10 ธันวาคม 2564 มหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น และส่วนงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดพิธี “สืบทอดปณิธาน อุดมการณ์มอดินแดง”  ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษกมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ได้ดำเนินการกับผู้สำเร็จการศึกษาในทุก ๆ ปี เพื่อสร้างความรู้สึกรำลึกถึงสถาบันที่ให้ความรู้ประสบการณ์ ตลอดจนคณาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชา กระตุ้นเตือนในบทบาทหน้าที่ของความเป็นบัณฑิตที่มีคุณค่าต่อสังคมประเทศชาติ และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในฐานะศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมไปถึงการเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าที่ได้รับเลือกให้ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น และศิษย์เก่าเกียรติยศในสาขาต่าง ๆ ท่ามกลางผู้บริหาร กรรมการสภามหาวิทยาลัย คณบดี คณาจารย์ และศิษย์เก่าที่มาร่วมในงานพิธี

นายมรกต พิธรัตน์ นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า “ผมขอแสดงความชื่นชมยินดีและภาคภูมิใจกับศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นทุกท่านที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นและศิษย์เก่าเกียรติยศ ประจำปี 2564 จากการที่ทุกท่านได้สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย จึงเป็นแรงบันดาลใจในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นตัวแทนศิษย์เก่าในการประกอบคุณงามความดีที่มีคุณูปการต่อสังคม ทั้งเป็นแบบอย่างที่งดงามให้กับรุ่นน้องของพวกเราชาวมอดินแดง”

  รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กล่าวปัจฉิมกถาเกียรติยศต่อผู้มาร่วมในพิธีความตอนหนึ่งว่า “ในวาระแห่งความสำเร็จและความภาคภูมิใจนี้ ผมขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลทุกท่าน และขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาด้วยความปิติยินดียิ่ง บัดนี้ทุกท่านได้เดินทางถึงธงชัยแห่งความสำเร็จทางการศึกษา เพื่อจะทำหน้าที่การงานของตนให้เต็มเปี่ยมในสิ่งที่มุ่งหวังและสืบสานปณิธานแห่งการอุทิศตนเพื่อสังคมและส่วนรวม ตลอดจนเพื่อมหาวิทยาลัยขอนแก่นในฐานะสถาบันอันทรงคุณค่าประดุจขุมปัญญาแห่งอีสาน และในฐานะข้าโอกาส ลูกพระธาตุพนม ทุกรูปนาม สืบไป”

นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ ศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 18 ศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี 2564 ได้กล่าวขอบคุณสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น  ที่ได้ให้โอกาสได้รับรางวัลเกียรติยศในครั้งนี้ จากการเดินทางอันยาวไกลกว่า 1400 กิโลเมตร (จ.สงขลา) เพื่อมาเรียน ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ได้ให้ความรู้ทั้งทางวิชาการ การใช้ชีวิต วัฒนธรรม และหลายสิ่งอย่างมากมายที่สร้างดิฉันขึ้นมา จนเมื่อได้ไปทำงานก็ได้นำเอาความรู้ต่าง ๆ ที่รับมาไปพิสูจน์ตนเองให้ผู้บังคับบัญชาได้เห็น จนก้าวขึ้นไปสู่จุดของผู้บริหารเราก็ได้นำเอาความรู้จากมหาวิทยาลัยมาปรับใช้เช่นเคย และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งการทำงานในยุคปัจจุบัน เราก็ได้ใช้ความรู้เหล่านั้นมาปรับใช้อยู่เสมอ นี้คือความภูมิใจอย่างหนึ่งที่พูดได้ไม่อายว่าดิฉันถูกสร้างมาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นไม่ว่าเราจะเป็นใคร เรามีความรัก ความผูกพัน ความสามัคคีกันอยู่เสมอ สุดท้ายนี้ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยที่ได้ให้จิตวิญญาณแก่พวกเราทุกคน

ผู้ได้รับคัดเลือกเป็น “ศิษย์เก่าดีเด่น” และ “ศิษย์เก่าเกียรติยศ” มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2564

รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น

ดร.กฤษดา แสวงดี   ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น  รุ่นที่ 16   คณะพยาบาลศาสตร์
ปัจจุบันดำรงตำแน่ง ที่ปรึกษาระดับกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข   ด้านแผนยุทธศาสตร์สาธารณสุข

นางสาวเบญจพร  ชาครานนท์  ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น  รุ่นที่ 18   คณะเกษตรศาสตร์
ปัจจุบันดำรงตำแน่ง อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน

รางวัลศิษย์เก่าเกียรติยศ

ด้านการวิจัย

ศาสตราจารย์ ดร.ยุพา  หาญบุญทรง  ศิษย์เก่า มข. รุ่นที่ 17 คณะเกษตรศาสตร์
ปัจจุบันดำรงตำแน่ง ศาสตราจารย์ สาขากีฏวิทยา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ศาสตราจารย์ ดร.สมปอง  คล้ายหนองสรวง  ศิษย์เก่า มข. รุ่นที่ 23 คณะเทคนิคการแพทย์
ปัจจุบันดำรงตำแน่ง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คนที่ 13

ด้านวิชาการ

ศาสตราจารย์ ดร.สมชาย   ปิ่นละออ    ศิษย์เก่า มข. รุ่นที่ 22  คณะเทคนิคการแพทย์
ปัจจุบันดำรงตำแน่ง ศาสตราจารย์ สังกัดภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย  ปทุมนากุล    ศิษย์เก่า มข. รุ่นที่ 25  คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปัจจุบันดำรงตำแน่ง รองปลัด กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ด้านการบริหารจัดการ

ศาสตราจารย์ นพ.ทรงศักดิ์   เกียรติชูสกุล  ศิษย์เก่า มข.  รุ่นที่ 20  คณะแพทยศาสตร์
ปัจจุบันดำรงตำแน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นายชาตรี   ตันศิริ   ศิษย์เก่า มข.  รุ่นที่ 28  คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปัจจุบันดำรงตำแน่ง รองผู้ว่าการฝ่ายก่อสร้างและบำรุงรักษา การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

ด้านวิชาชีพ

พยาบาลวิชาชีพกรรณิกา   ปัญญาอมรวัฒน์   ศิษย์เก่า มข. รุ่นที่ 13  คณะพยาบาลศาสตร์
ปัจจุบันดำรงตำแน่ง คณะกรรมการเขตสุขภาพภาคประชาชน เขต 4

ศาสตราจารย์ นพ.สมศักดิ์   เทียมเก่า  ศิษย์เก่า มข. รุ่นที่ 21  คณะแพทยศาสตร์
ปัจจุบันดำรงตำแน่ง ศาสตราจารย์ สาขาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มข.

ด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

นายองอาจ   อุปละ  ศิษย์เก่า มข. รุ่นที่ 32  คณะเกษตรศาสตร์
ปัจจุบันดำรงตำแน่ง ศิลปินอิสระ (ช่างแกะสลักกระจก) อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

ว่าที่ร้อยโทกฤตชัย   ชุมแสง  ศิษย์เก่า มข. รุ่นที่ 42  คณะศึกษาศาสตร์
ปัจจุบันดำรงตำแน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ด้านการพัฒนาสังคมและบําเพ็ญประโยชน์

นายมานิต  ปานเอม  ศิษย์เก่า มข.  รุ่นที่ 20  คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปัจจุบันดำรงตำแน่ง รองผู้ว่าการ (วิศวกรรมและการก่อสร้าง)

กายภาพบำบัดสุรศักดิ์   ติลการยทรัพย์   ศิษย์เก่า มข.  รุ่นที่ 21  คณะเทคนิคการแพทย์
ปัจจุบันดำรงตำแน่ง นักกายภาพบำบัดเชี่ยวชาญ หัวหน้างานกายภาพบำบัด โรงพยาบาลกาฬสินธุ์

ด้านส่งเสริมกิจการสมาคมและมหาวิทยาลัย

ดร.จิราพร  ศิริคำ    ศิษยเก่า มข.  รุ่นที่ 21  คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปัจจุบันดำรงตำแน่ง รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์

นายผดุงศักดิ์   สรุจิกำจรวัฒนะ  ศิษย์เก่า มข.  รุ่นที่ 21  คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปัจจุบันดำรงตำแน่ง อธบดีกรมทางหลวงชนบท

ด้านนวัตกรรมทางการแพทย์

รองศาสตราจารย์ พญ.สุพินดา  คูณมี   ศิษย์เก่า มข. รุ่นที่ 23  คณะแพทยศาสตร์
ปัจจุบันดำรงตำแน่ง กรรมการบริหารสมาคมโรงเต้านมแห่งประเทศไทย

ด้านนวัตกรรมทางการเกษตร

นายสุข  เจริญกิจ   ศิษย์เก่า มข. รุ่นที่ 21  คณะเกษตรศาสตร์
ปัจจุบันดำรงตำแน่ง ประธานเจ้าหน้าที่ บริษัท สยามฟีดแอนด์ฟู้ด จำกัด และ บริษัท เอสจี ฟีดมิลล์ จำกัด

ด้านนวัตกรรมทางการศึกษา

นายนิวัฒน์  แก้วเพชร  ศิษย์เก่า มข. รุ่นที่ 23     คณะศึกษาศาสตร์
ปัจจุบันดำรงตำแน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1

รางวัลศรีกาลพฤกษ์

นายณัฐภพ ปีนะกาตาโพธิ์    นักศึกษาชั้นปีที่ 5 คณะแพทยศาสตร์

——————-
ข่าว :: ปรีดี ศรีตระกูล
ภาพ :: บริพัตร ทาสี / ปรีดี ศรีตระกูล