ชื่นชมยินดีศิษย์เก่าดีเด่นและศิษย์เก่าเกียรติยศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2564

ชื่นชมยินดีศิษย์เก่าดีเด่นและศิษย์เก่าเกียรติยศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2564

คืนวันที่ 10 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีให้กับผู้ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น และศิษย์เก่าเกียรติยศ ประจำปี 2564 ณ ห้องมงกุฎเพชร โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น โดยโอกาสนี้ รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วยผู้บริหารจากคณะต่าง ๆ ได้ร่วมมอบของที่ระลึกและจัดพิธีบายศรีสู่ขวัญกับศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลทุกท่าน พร้อมกันนี้มีศิษย์เก่าภายในงานร่วมบริจาคเงินเข้าสมาคมกว่า 102,200 บาท อีกด้วย

นายมรกต พิธรัตน์ นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กล่าวแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลทุกท่าน พร้อมกล่าวแสดงความชื่นชมศิษย์เก่าตอนหนึ่งว่า “ผมขอชื่นชมศิษย์เก่าที่ได้สร้างผลงานที่ทรงคุณค่าเป็นประโยชน์ต่อส่วนร่วมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ผ่านการนำเอาองค์ความรู้จากสถาบันอันทรงเกียรติออกไปรับใช้สังคมทุ่มเทแรงกาย แรงใจในการทำงาน ประกอบสัมมาชีพ จนประสบความสำเร็จมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ มีส่วนทำให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับการยอมรับว่าเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ ทุกท่านเป็นแรงบันดาลใจให้ชาวมอดินแดง ได้ตระหนักถึงบทบาทของตน ในการมีส่วนร่วมพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ที่มีศักยภาพ เป็นเบ้าหล่อหลอมสำคัญที่จะช่วยปลูกฝังและบ่มเพาะให้ผู้เรียนเป็นคนมีคุณภาพและเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาชาติ”

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวชื่นชมยินดีกับศิษย์เก่าทุก ๆ ท่าน ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมกับกล่าวความรู้สึกอีกว่า “ในปีนี้เราก้าวขึ้นมาเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศได้ก็เพราะเรามีศิษย์เก่าจำนวนมากที่ช่วยเป็นพลังขับเคลื่อนและสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย ยิ่งด้วยศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลทุกท่านได้แสดงถึงผลงานที่เป็นประจักษ์แล้วนั้น ยังกลับมาช่วยเหลือและให้การสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของสมาคมฯ และมหาวิทยาลัย เพราะศิษย์เก่าคือองค์ประกอบหลักที่สำคัญที่ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยขอนแก่นของเรา”

นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ ศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ มข.รุ่นที่ 18 ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2564 ได้กล่าวขอบคุณถึงรางวัลทรงคุณค่าในครั้งนี้ที่ทางสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้คัดเลือกมานั้น พร้อมกับได้กล่าวถึงความในใจว่า “เมื่อดิฉันมาถึงมหาวิทยาลัยขอนแก่น เหมือนได้กลับมายังบ้านหลังเก่า บรรยากาศเดิม ๆ จะทำให้ดิฉันได้รำลึกถึงเสมอมา ที่แห่งนี้คือสถานที่สร้างบุคลากรที่มีความฝัน เป็นที่หล่อหลอมเพื่อไปพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศต่อไป แต่อย่างไรก็ตามดิฉันยินดีที่จะช่วยเหลือในการดำเนินกิจกรรมทั้งของศิษย์เก่า มหาวิทยาลัย และประเทศชาติต่อไป”

ศาสตราจารย์ ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง ศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ มข. รุ่นที่ 23 ศิษย์เก่าเกียรติยศ ด้านการวิจัย กล่าวถึงความรู้สึกในการได้รับรางวัลในครั้งนี้ว่า “ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนเรายังมีความรู้สึก ผูกพัน ให้กับเพื่อน ๆ พี่ ๆ อยู่เสมอ ห่วงเวลาที่เราได้เรียน 4 ปีนั้น เป็นห่วงเวลาที่มีความสุขเสมอ และดิฉันยังคงต้องปฏิบัติหน้าที่เป็นบุคลากรที่ดีของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นศิษย์เก่าเกียรติยศของคณะเทคนิคการแพทย์ เพื่อเป็นฟันเฟืองตัวหนึ่งในการพัฒนามหาวิทยาลัยที่เรารักแห่งนี้ต่อไป”

ผู้ได้รับคัดเลือกเป็น “ศิษย์เก่าดีเด่น” และ “ศิษย์เก่าเกียรติยศ” มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2564

รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น

ดร.กฤษดา แสวงดี   ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น  รุ่นที่ 16   คณะพยาบาลศาสตร์
ปัจจุบันดำรงตำแน่ง ที่ปรึกษาระดับกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข   ด้านแผนยุทธศาสตร์สาธารณสุข

นางสาวเบญจพร  ชาครานนท์  ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น  รุ่นที่ 18   คณะเกษตรศาสตร์
ปัจจุบันดำรงตำแน่ง อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน

รางวัลศิษย์เก่าเกียรติยศ

ด้านการวิจัย

ศาสตราจารย์ ดร.ยุพา  หาญบุญทรง  ศิษย์เก่า มข. รุ่นที่ 17 คณะเกษตรศาสตร์
ปัจจุบันดำรงตำแน่ง ศาสตราจารย์ สาขากีฏวิทยา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ศาสตราจารย์ ดร.สมปอง  คล้ายหนองสรวง  ศิษย์เก่า มข. รุ่นที่ 23 คณะเทคนิคการแพทย์
ปัจจุบันดำรงตำแน่ง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คนที่ 13

ด้านวิชาการ

ศาสตราจารย์ ดร.สมชาย   ปิ่นละออ    ศิษย์เก่า มข. รุ่นที่ 22  คณะเทคนิคการแพทย์
ปัจจุบันดำรงตำแน่ง ศาสตราจารย์ สังกัดภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย  ปทุมนากุล    ศิษย์เก่า มข. รุ่นที่ 25  คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปัจจุบันดำรงตำแน่ง รองปลัด กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ด้านการบริหารจัดการ

ศาสตราจารย์ นพ.ทรงศักดิ์   เกียรติชูสกุล  ศิษย์เก่า มข.  รุ่นที่ 20  คณะแพทยศาสตร์
ปัจจุบันดำรงตำแน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นายชาตรี   ตันศิริ   ศิษย์เก่า มข.  รุ่นที่ 28  คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปัจจุบันดำรงตำแน่ง รองผู้ว่าการฝ่ายก่อสร้างและบำรุงรักษา การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

ด้านวิชาชีพ

พยาบาลวิชาชีพกรรณิกา   ปัญญาอมรวัฒน์   ศิษย์เก่า มข. รุ่นที่ 13  คณะพยาบาลศาสตร์
ปัจจุบันดำรงตำแน่ง คณะกรรมการเขตสุขภาพภาคประชาชน เขต 4

ศาสตราจารย์ นพ.สมศักดิ์   เทียมเก่า  ศิษย์เก่า มข. รุ่นที่ 21  คณะแพทยศาสตร์
ปัจจุบันดำรงตำแน่ง ศาสตราจารย์ สาขาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มข.

ด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

นายองอาจ   อุปละ  ศิษย์เก่า มข. รุ่นที่ 32  คณะเกษตรศาสตร์
ปัจจุบันดำรงตำแน่ง ศิลปินอิสระ (ช่างแกะสลักกระจก) อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

ว่าที่ร้อยโทกฤตชัย   ชุมแสง  ศิษย์เก่า มข. รุ่นที่ 42  คณะศึกษาศาสตร์
ปัจจุบันดำรงตำแน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ด้านการพัฒนาสังคมและบําเพ็ญประโยชน์

นายมานิต  ปานเอม  ศิษย์เก่า มข.  รุ่นที่ 20  คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปัจจุบันดำรงตำแน่ง รองผู้ว่าการ (วิศวกรรมและการก่อสร้าง)

กายภาพบำบัดสุรศักดิ์   ติลการยทรัพย์   ศิษย์เก่า มข.  รุ่นที่ 21  คณะเทคนิคการแพทย์
ปัจจุบันดำรงตำแน่ง นักกายภาพบำบัดเชี่ยวชาญ หัวหน้างานกายภาพบำบัด โรงพยาบาลกาฬสินธุ์

ด้านส่งเสริมกิจการสมาคมและมหาวิทยาลัย

ดร.จิราพร  ศิริคำ    ศิษยเก่า มข.  รุ่นที่ 21  คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปัจจุบันดำรงตำแน่ง รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์

นายผดุงศักดิ์   สรุจิกำจรวัฒนะ  ศิษย์เก่า มข.  รุ่นที่ 21  คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปัจจุบันดำรงตำแน่ง อธบดีกรมทางหลวงชนบท

ด้านนวัตกรรมทางการแพทย์

รองศาสตราจารย์ พญ.สุพินดา  คูณมี   ศิษย์เก่า มข. รุ่นที่ 23  คณะแพทยศาสตร์
ปัจจุบันดำรงตำแน่ง กรรมการบริหารสมาคมโรงเต้านมแห่งประเทศไทย

ด้านนวัตกรรมทางการเกษตร

นายสุข  เจริญกิจ   ศิษย์เก่า มข. รุ่นที่ 21  คณะเกษตรศาสตร์
ปัจจุบันดำรงตำแน่ง ประธานเจ้าหน้าที่ บริษัท สยามฟีดแอนด์ฟู้ด จำกัด และ บริษัท เอสจี ฟีดมิลล์ จำกัด

ด้านนวัตกรรมทางการศึกษา

นายนิวัฒน์  แก้วเพชร  ศิษย์เก่า มข. รุ่นที่ 23     คณะศึกษาศาสตร์
ปัจจุบันดำรงตำแน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1

รางวัลศรีกาลพฤกษ์

นายณัฐภพ ปีนะกาตาโพธิ์    นักศึกษาชั้นปีที่ 5 คณะแพทยศาสตร์

——————-
ข่าว / ภาพ :: ปรีดี ศรีตระกูล