โครงสร้างงานศิษย์เก่าสัมพันธ์

โครงสร้างบุคลากร งานศิษย์เก่าสัมพันธ์

นายภาคภูมิ ทิทา

รักษาการแทนผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
tpakpu@kku.ac.th

นายราชพร ปทะวานิช

หัวหน้างานศิษย์เก่าสัมพันธ์
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
racpat@kku.ac.th

นางสุจิตตรา อรุณวัน

นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ
sujiar@kku.ac.th

นายภาสกร เตือประโคน

นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
tpassa@kku.ac.th

นายปรีดี ศรีตระกูล

นักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการ
prsrit@kku.ac.th

นายธวัชชัย ธวัชโชติ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
tawata@kku.ac.th

นายภีระเดช พรมตาไก้

คนงาน
phirph@kku.ac.th

นางนัทธมน พรมตาไก้

คนงาน
nattpro@kku.ac.th