โครงสร้างงานศิษย์เก่าสัมพันธ์

โครงสร้างบุคลากร งานศิษย์เก่าสัมพันธ์

นางปภาภร ดลประสิทธิ์
ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
nutdol@kku.ac.th

นางสาวรัชนี เกตุแก้ว
นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ
หัวหน้างานศิษย์เก่าสัมพันธ์
ratchanee@kku.ac.th

นายราชพร ปทะวานิช
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
racpat@kku.ac.th

นางสุจิตตรา อรุณวัน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
sujiar@kku.ac.th

นางนิตยา พลศักดิ์
นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ปฏิบัติการ
nittpa@kku.ac.th

นายปรีดี ศรีตระกูล
นักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการ
prsrit@kku.ac.th

นายภีระเดช พรมตาไก้
คนงาน
phirph@kku.ac.th

นางนัทธมน พรมตาไก้
คนงาน
nattpro@kku.ac.th