ก้าวสำคัญก้าวแรกของเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ก้าวสำคัญก้าวแรกของเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

          รศ.เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นประธานในการประชุมเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย นายราชพร ปทะวานิช หัวหน้างานศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ จัดการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมีผู้ปฏิบัติงานด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์ทุกคณะ/วิทยาลัยเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้  เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา

          การประชุมเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์ในครั้งนี้ นับเป็นครั้งแรกของการหารือร่วมกันระหว่างงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กับผู้ปฏิบัติงานด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์จากทุกคณะ/วิทยาลัย ทั้งเพื่อเปิดโอกาสในการให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการดำเนินการด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์ในภาพรวมของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

          รศ.เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้กล่าวเปิดการประชุม ความตอนหนึ่งว่า “นับเป็นการเริ่มต้นที่สำคัญอย่างยิ่งที่จะสร้างเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์ขึ้น เพื่อหาแนวทางในการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นกับศิษย์เก่า  เพราะถือได้ว่าศิษย์เก่ามีส่วนสำคัญในการพัฒนามหาวิทยาลัย  ซึ่งผู้ปฏิบัติงานด้านนี้จะเป็นส่วนสร้างความร่วมมือ ความเข้าใจ ประสานงานและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้กับศิษย์เก่า เพราะกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นจะต้องทำในรูปแบบใหม่ที่ต้องทำในรูปแบบออนไลน์มากยิ่งขึ้น”

นายราชพร ปทะวานิช หัวหน้างานศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้นำเสนอข้อมูลภารกิจและการดำเนินงานของงานศิษย์เก่าสัมพันธ์  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ เพื่อทำความเข้าใจในการประสานงาน การเชื่อมต่อและส่งต่อข้อมูล  แนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงความร่วมมือระหว่าง งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ กับทุกคณะ/วิทยาลัย เพื่อให้การดำเนินงานด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์เกิดประสิทธิภาพ ทั่วถึงและเกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่าย

          งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ จึงได้จัดตั้งเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นขึ้นเพื่อเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์ร่วมกัน  โดยครั้งนี้เป็นครั้งแรกในการประชุมหารือร่วมกันครั้งแรกของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้วยหวังว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญเพื่อร่วมกันวางแนวทางการพัฒนางานด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เกิดการพัฒนากระบวนการดำเนินงาน สร้างความร่วมมือกับระหว่างศิษย์เก่ากับมหาวิทยาลัยมากขึ้น   เพื่อให้เครือข่ายศิษย์เก่าเข้มแข็ง และส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น ศิษย์เก่า  รวมถึงการร่วมพัฒนานักศึกษาปัจจุบันร่วมกัน