ประวัติความเป็นมา

           งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เดิมหน่วยงานชื่อว่า หน่วยศิษย์เก่าสัมพันธ์ วันที่ 22 กรกฎาคม  2552 สภามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ประกาศ ฉบับที่ 3/2552 เรื่อง  จัดตั้งสำนักงานบริหารกิจการศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น  และมีชื่อเรียกภาษาอังกฤษว่า “Office of Alumni Affairs” และเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2555  สภามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ออกประกาศ ฉบับที่ 5/2555 เรื่อง การจัดตั้งหน่วยงานภายในสำนักงานอธิการบดี โดยให้จัดตั้ง  สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ขึ้นเป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัดสำนักงานอธิการบดี  และให้ยุบเลิกสำนักงานบริหารกิจการศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยปัจจุบันมีการปรับโครงสร้างสำนักงานอธิการบดีใหม่และสำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ได้ยุบเลิกและให้มาปฏิบัติงาน ณ กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ โดยงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีภารกิจเกี่ยวกับการประสานงาน  และส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างศิษย์เก่ากับมหาวิทยาลัย  สนับสนุนกิจกรรมของสมาคมศิษย์เก่า และชมรมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยในจังหวัดต่างๆ  และจัดทำฐานข้อมูล เพื่อเผยแพร่  ประชาสัมพันธ์ผลงานของศิษย์เก่าตลอดจนผลงานของมหาวิทยาลัย