ศิษย์เก่าดีเด่น ศิษย์เก่าเกียรติยศ ศิษย์เก่าแห่งความภูมิใจ

ผู้ได้รับคัดเลือกเป็น “ศิษย์เก่าดีเด่น” และ “ศิษย์เก่าเกียรติยศ” มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2564

รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น

ดร.กฤษดา แสวงดี   ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น  รุ่นที่ 16   คณะพยาบาลศาสตร์
ปัจจุบันดำรงตำแน่ง ที่ปรึกษาระดับกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข   ด้านแผนยุทธศาสตร์สาธารณสุข

นางสาวเบญจพร  ชาครานนท์  ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น  รุ่นที่ 18   คณะเกษตรศาสตร์
ปัจจุบันดำรงตำแน่ง อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน

รางวัลศิษย์เก่าเกียรติยศ

ด้านการวิจัย

ศาสตราจารย์ ดร.ยุพา  หาญบุญทรง  ศิษย์เก่า มข. รุ่นที่ 17 คณะเกษตรศาสตร์
ปัจจุบันดำรงตำแน่ง ศาสตราจารย์ สาขากีฏวิทยา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ศาสตราจารย์ ดร.สมปอง  คล้ายหนองสรวง  ศิษย์เก่า มข. รุ่นที่ 23 คณะเทคนิคการแพทย์
ปัจจุบันดำรงตำแน่ง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คนที่ 13

ด้านวิชาการ

ศาสตราจารย์ ดร.สมชาย   ปิ่นละออ    ศิษย์เก่า มข. รุ่นที่ 22  คณะเทคนิคการแพทย์
ปัจจุบันดำรงตำแน่ง ศาสตราจารย์ สังกัดภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย  ปทุมนากุล    ศิษย์เก่า มข. รุ่นที่ 25  คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปัจจุบันดำรงตำแน่ง รองปลัด กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ด้านการบริหารจัดการ

ศาสตราจารย์ นพ.ทรงศักดิ์   เกียรติชูสกุล  ศิษย์เก่า มข.  รุ่นที่ 20  คณะแพทยศาสตร์
ปัจจุบันดำรงตำแน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นายชาตรี   ตันศิริ   ศิษย์เก่า มข.  รุ่นที่ 28  คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปัจจุบันดำรงตำแน่ง รองผู้ว่าการฝ่ายก่อสร้างและบำรุงรักษา การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

ด้านวิชาชีพ

พยาบาลวิชาชีพกรรณิกา   ปัญญาอมรวัฒน์   ศิษย์เก่า มข. รุ่นที่ 13  คณะพยาบาลศาสตร์
ปัจจุบันดำรงตำแน่ง คณะกรรมการเขตสุขภาพภาคประชาชน เขต 4

ศาสตราจารย์ นพ.สมศักดิ์   เทียมเก่า  ศิษย์เก่า มข. รุ่นที่ 21  คณะแพทยศาสตร์
ปัจจุบันดำรงตำแน่ง ศาสตราจารย์ สาขาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มข.

ด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

นายองอาจ   อุปละ  ศิษย์เก่า มข. รุ่นที่ 32  คณะเกษตรศาสตร์
ปัจจุบันดำรงตำแน่ง ศิลปินอิสระ (ช่างแกะสลักกระจก) อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

ว่าที่ร้อยโทกฤตชัย   ชุมแสง  ศิษย์เก่า มข. รุ่นที่ 42  คณะศึกษาศาสตร์
ปัจจุบันดำรงตำแน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ด้านการพัฒนาสังคมและบําเพ็ญประโยชน์

นายมานิต  ปานเอม  ศิษย์เก่า มข.  รุ่นที่ 20  คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปัจจุบันดำรงตำแน่ง รองผู้ว่าการ (วิศวกรรมและการก่อสร้าง)

กายภาพบำบัดสุรศักดิ์   ติลการยทรัพย์   ศิษย์เก่า มข.  รุ่นที่ 21  คณะเทคนิคการแพทย์
ปัจจุบันดำรงตำแน่ง นักกายภาพบำบัดเชี่ยวชาญ หัวหน้างานกายภาพบำบัด โรงพยาบาลกาฬสินธุ์

ด้านส่งเสริมกิจการสมาคมและมหาวิทยาลัย

ดร.จิราพร  ศิริคำ    ศิษยเก่า มข.  รุ่นที่ 21  คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปัจจุบันดำรงตำแน่ง รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์

นายผดุงศักดิ์   สรุจิกำจรวัฒนะ  ศิษย์เก่า มข.  รุ่นที่ 21  คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปัจจุบันดำรงตำแน่ง อธบดีกรมทางหลวงชนบท

ด้านนวัตกรรมทางการแพทย์

รองศาสตราจารย์ พญ.สุพินดา  คูณมี   ศิษย์เก่า มข. รุ่นที่ 23  คณะแพทยศาสตร์
ปัจจุบันดำรงตำแน่ง กรรมการบริหารสมาคมโรงเต้านมแห่งประเทศไทย

ด้านนวัตกรรมทางการเกษตร

นายสุข  เจริญกิจ   ศิษย์เก่า มข. รุ่นที่ 21  คณะเกษตรศาสตร์
ปัจจุบันดำรงตำแน่ง ประธานเจ้าหน้าที่ บริษัท สยามฟีดแอนด์ฟู้ด จำกัด และ บริษัท เอสจี ฟีดมิลล์ จำกัด

ด้านนวัตกรรมทางการศึกษา

นายนิวัฒน์  แก้วเพชร  ศิษย์เก่า มข. รุ่นที่ 23     คณะศึกษาศาสตร์
ปัจจุบันดำรงตำแน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1

รางวัลศรีกาลพฤกษ์

นายณัฐภพ ปีนะกาตาโพธิ์    นักศึกษาชั้นปีที่ 5 คณะแพทยศาสตร์