รายนามผู้บริจาค พี่น้องสู้โควิด

รายนามผู้บรจาค พี่น้องสู้โควิด

อัพเดตวันที่ 11/04/2563
฿ 367,319
19
ยอดรวม
  • อัพเดต 13/4/2563

ลำดับรายนามจำนวน
1ชัยชาญ วรนิทัศน์100,019.00
2สมาคมศิษย์เก่า มข.50,000.00
3รศ.เพียรศักดิ์ ภักดี10,000.00
4ผศ.สุรพล เนสุสินธ์10,000.00
5นายราชพร ปทะวานิช5,000.00
6นายสมศักดิ์ แต้เจริญวิริยะกุล3,000.00
7นางปภาภร ดลประสิทธิ์3,000.00
8ผศ.สมชาย สุริยะไกร2,000.00
9นายฤทธิรงค์1,500.00
10นายรัชศักดิ์ แก้วมาลา1,000.00
11นายมรกต พิธรัตน์1,000.00
12นายกฤษณชัย แก้วสกุลธรรม1,000.00
13คุณมวล วศ.202000.00
14นายสุริยะ ตันติวิวัฒน์2000.00
15คุุณอรรณพ วศ.201800.00
16คุณชาญณรงค์ วศ.202000.00
17คุณณัฐเมธี วศ.201000.00
18สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ มข.20000.00
19ชัมรมศิษย์เก่า มข. โคราช3000.00
20มณีวรรณ แท่นรัตนวิจิตร วิดยา kku112000.00
21เก่งและปกรณ์ วศ.402000.00
22กนก วศ.242000.00
23คุณชูศักดิ์ อัศวเมนะกุล3000.00
24พลพิศิษฐ์ วศ.202000.00
25คุณเลิศศักดิ์ นุตะมาน วศ.202000.00
26คุณชาญวิทย์ วศ.122000.00
27คุณสุเมธ วศ.122000.00
28คุณชวนพิศ วงศ์สามัญ nu.21000.00
29คุณจารุวรรณ ก้าวหน้าไกล500.00
30คุณภพกฤต วศ.202000.00
31คุณพรชัย (ยัง) วศ.202000.00
32คุณปิติ วศ.201000.00
33คุณวีรศักดิ์ วศ.145000.00
34คุณอธัญญา อาจหาญ1000.00
35คุณสมคิด ธิวงค์ ee271000.00
36พี่อร พี่เล็ก รชต โครงการยู-เซ็นเตอร์10000.00
37สมาคมศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์ มข.3000.00
38คุณอุฤทธิ์ ศรีหนองโคตร วศ.115000.00
39คุณพวงรัตน์ พยาบาล1000.00
40คุณวีิทัญญ์ วศ.122000.00
41คุณติ๊ก121500.00
42คุณวินัย – เพียงเพ็ญ ก.83000.00
43คุณสุทิน วศ.201000.00
44คุณปิติ วศ.201000.00
45คุณไกรสร วิทยาเขตหนองคาย500.00
46เพื่อน 6 คณะ มข. รุ่น1313000.00
47เกษตรรุ่น 1010000.00
48ชินวัฒน์ วศ.121000.00
49ชมรมศิษย์เก่า วนค.3500.00
50คุณชำนาญ นฤคนธ์ วศ.20999.99
51คุณเอื้อมพร ทองกระจาย1000.00
52คุณกาญจณา สิมะจารึก1000.00
53คุณจิตนา สุวรรณทัต1000.00
54คุณสุธันนี สิมะจารึก1000.00
55คุณพิมพา สุตรา1000.00
56คุณจิรายุทธ สันทนาคณิต (สัมพันธ์)1000.00
57คุณวลัยพร นันท์ศุภวัฒน์1000.00
58คุณชูศรี คูชัยสิทธิ์1000.00
59คุณวิภาพร วรหาญ1000.00
60คุณเพชรไสว ลิ้มตระกูล1000.00
61รศ.สุพินดา คูณมี ก.251000.00
62คุณสุพัตรา เลิศล้ำนภากุล ก.215000.00
63คุณสมชาย แทนรินทร์ วศ.201000.00
64วิศวฯ มข. รุ่น 2010000.20
65ผอ.ดำรง อินทรเสนา2000.00
66ชมรมวิศวะ มข. โคราช2000.00
67คุณรัตนาภรณ์ กก.ส่งเสริม5000.00
68วิศวฯ รุ่น710000.00
69คุณธนชาติ นุ่มนนท์ กก.สภาฯ มข5000.00
70คุณวันชัย วศ.201000.00
71คุณดุสิต ก.115000.00
72คุณมัญชุสา หึกขุนทด กปภ เขต7 อุดรธานี1000.00
73คุณมณทิพย์ วงศ์นาคเพชร ภริยา วศ.131000.00
74คุณชัยรัตน์ วศ.261000.00
75คุณอนวัตร เต็มภัทราโชค1000.00