ศิษย์เก่าสัมพันธ์

Alumni Relations of KKU

ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น มอบทุนการศึกษา 100,000 บาท “ทุนดุสิต-ปริศนา โคตรวงษา ปีที่ 24 และขอแสดงความยินดีกับ คุณดุสิต โคตรวงษา ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ “เบญจมดิเรกคุณาภรณ์” (บ.ภ.)

ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น มอบทุนการศึกษา 100,000 บาท “ทุนดุสิต-ปริศนา โคตรวงษา ปีที่ 24 และขอแสดงความยินดีกับ คุณดุสิต โคตรวงษา ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ “เบญจมดิเรกคุณาภรณ์” (บ.ภ.)

ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น มอบทุนการศึกษา 100,000 บาท “ทุนดุสิต-ปริศนา โคตรวงษา ปีที่ 24 และขอแสดงความยินดีกับ คุณดุสิต โคตรวงษา ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ “เบญจมดิเรกคุณาภรณ์” (บ.ภ.)

วันที่ 12 มิถุนายน 2567 คุณดุสิต โคตรวงษา ศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 11 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มอบทุนการศึกษาจำนวน 100,000 บาท ให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อสนับสนุนการศึกษาและส่งเสริมโอกาสทางการเรียนรู้แก่เยาวชน นับเป็นการมอบทุนต่อเนื่องเป็นปีที่ 24ทุนการศึกษาที่มอบให้ครั้งนี้แบ่งออกเป็น 50,000 บาท สำหรับนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ และอีก 50,000 บาท มอบให้แก่มหาวิทยาลัย (ส่วนกลาง) เพื่อจัดสรรเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยมี รองศาสตราจารย์ นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้รับมอบทุนการศึกษาและแสดงความยินดีกับ คุณดุสิต โคตรวงษา ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ “เบญจมดิเรกคุณาภรณ์” (บ.ภ.) ในฐานะผู้สนับสนุนการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา การได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ครั้งนี้เป็นการยอมรับถึงความเสียสละและการมีจิตสาธารณะแสดงให้เห็นถึงความมีน้ำใจและความมุ่งมั่นในการช่วยเหลือนักศึกษา ในนามหาวิทยาลัยขอนแก่นขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

ข่าว/ภาพ : ดวงกมล ชามนตรี