ศิษย์เก่าสัมพันธ์

Alumni Relations of KKU

รศ.ดร.สุวิทย์ เลาหศิริวงศ์ ศิษย์เก่ารุ่นที่ 8 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มอบทุนการศึกษาแก่มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 7,000 บาท

รศ.ดร.สุวิทย์ เลาหศิริวงศ์ ศิษย์เก่ารุ่นที่ 8 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มอบทุนการศึกษาแก่มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 7,000 บาท

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2567 รศ.ดร.สุวิทย์ เลาหศิริวงศ์ ศิษย์เก่ารุ่นที่ 8 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มอบทุนการศึกษา จำนวน 7,000 บาท แก่มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาของนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยมี รศ.เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นผู้รับมอบ

รศ.ดร.สุวิทย์ เลาหศิริวงศ์ ได้กรุณามอบทุนการศึกษาแก่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ขอกราบขอบพระคุณ รศ.ดร.สุวิทย์ เลาหศิริวงศ์ และครอบครัว ที่ได้เล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมการศึกษาแก่นักศึกษาในครั้งนี้ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ อันมีองค์พระธาตุพนมและเจ้าพ่อมอดินแดง จงดลบันดาลให้อาจารย์และครอบครัวมีความสุข เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ และมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง

ข่าว/ภาพ : ดวงกมล ชามนตรี