ศิษย์เก่าสัมพันธ์

Alumni Relations of KKU

จิตอาสาด้วยแรงศรัทธาเจ้าพ่อมอดินแดง ศูนย์รวมใจของชาว มข.

จิตอาสาด้วยแรงศรัทธาเจ้าพ่อมอดินแดง ศูนย์รวมใจของชาว มข.

จิตอาสาด้วยแรงศรัทธาเจ้าพ่อมอดินแดง ศูนย์รวมใจของชาว มข.

    กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ จัดพิธีบวงสรวงและสมโภชเจ้าพ่อมอดินแดง ประจำปี 2563 ในวันที่ 14 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา เพื่อแสดงถึงความเคารพ ความศรัทธาที่เจ้าพ่อมอดินแดงได้เป็นที่พึ่งและเป็นแหล่งยึดเหนี่ยวจิตใจชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่นสืบมา นับแต่การตั้งศาลเมื่อปี 2509

     ในระหว่างการเตรียมการจัดงานและหลังแล้วเสร็จกิจกรรม  กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  โดยงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดศาลเจ้าพ่อมอดินแดง ระหว่างวันที่ 9-15 พฤศจิกายน 2563 มีนักศึกษาเกือบ 300 คน ร่วมกิจกรรม  ทั้งการทำความสะอาดศาลาธรรมสถานและบริเวณโดยรอบ  การเก็บขยะและใบไม้แห้ง การช่วยจัดสถานที่เตรียมงานและเก็บงาน การจัดชุดธูปเทียนสำหรับไหว้บูชา หรือแม้แต่ในวันงานก็ได้ช่วยเป็นส่วนหนึ่งในการจัดลำเลียงเครื่องไหว้และอำนวยความสะดวกแขกที่มาร่วมพิธี

     นางสาวผการัตน์ พีรกมล  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 กล่าวว่า “ได้เรียนรู้การทำงานร่วมกับคนอื่น ช่วยกันจัดสิ่งของร่วมกัน ได้เป็นจิตอาสาทำประโยชน์ให้ส่วนรวม โดยไม่หวังผลตอบแทน รู้สึกดีใจที่ได้ทำงานนี้ที่ศาลเจ้าพ่อมอดินแดง จิตอาสาเราได้บุญด้วย ได้ทำด้วยใจ รับรู้ว่ามหาวิทยาลัยเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษา เราในฐานะนักศึกษา ก็ต้องทำตัวเองให้มีคุณค่าคือการตั้งใจเรียนไม่ทำให้มหาวิทยาลัยเสียชื่อเสียง ได้คุณค่าคือจิตใจสงบ เพราะได้ทำจิตอาสาในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ เราก็ได้ไหว้และเคารพท่านไปด้วย ประทับใจที่ได้ทำดีในสถานที่แห่งนี้”

     นายกานต์ทิวา สากระจาย  คณะศึกษาศาสตร์  ชั้นปีที่ 1 ได้ช่วยกวาดใบไม้ และทำความสะอาดบริเวณรอบศาลเจ้าพ่อมอดินแดง  ได้ให้ข้อคิดเห็นหลังทำกิจกรรมจิตอาสาว่า “ได้เรียนรู้การเป็นจิตอาสา รู้จักแบ่งเวลา ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ทำความดีเพื่อสังคม กิจกรรมจิตอาสาที่ได้ทำคือการเป็นตัวแทนนักศึกษาในการถือพานของไหว้พิธีบวงสรวงเจ้าพ่อมอดินแดงในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 และได้เป็นจิตอาสาช่วยถือสิ่งของจัดเตรียมสถานที่ภายในงาน เกิดคุณค่าแก่ตนเองและเพื่อนร่วมมหาวิทยาลัย ทำให้ได้พบปะพูดคุยกับเพื่อนต่างคณะ และสุดท้ายคุณค่าต่อมหาวิทยาลัยขอนแก่น คือการจัดเตรียมงานใหญ่สำเร็จได้ด้วยการลงมือช่วยเหลือคนละไม้คนละมือโดยการทำจิตอาสา เป็นการทำสิ่งดีให้กับสังคม  รู้จักการเป็นผู้ให้ ทำความดีเพื่อส่วนรวม”

     นางสาวปิยะพร เพชรศรี  คณะเกษตรศาสตร์ ชั้นที่ 2 ได้ร่วมแพ็คสิ่งของใส่ถุงกระดาษ เช่น น้ำดื่ม ขนมปัง นมกล่อง เก็บโต๊ะเก้าอี้และอุปกรณ์ต่าง ๆ หลังจากเสร็จงานเเล้ว และร่วมทำความสะอาดพื้นที่ที่ใช้จัดพิธี เช่น กวาดพื้น เก็บเศษขยะ โดยกว่าวว่า “ได้เรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่น การทำกิจกรรมที่เเปลกใหม่ไปจากเดิม การทำจิตอาสาครั้งนี้ทำให้ได้มีเพื่อนมากขึ้น เสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ อีกทั้งยังทำให้ตัวเองมีความสุขที่ได้ช่วยเหลือกิจกรรมนั้นด้วย จากการทำจิตอาสาคุณค่าที่เกิดขึ้นกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นจะเป็นคุณค่าทางจิตใจที่เกิดขึ้นเนื่องจาก นักศึกษาได้ทำงานร่วมกัน ช่วยกันทำงาน ทำงานด้วยความสมัครใจ สิ่งเหล่านี้ทำให้มหาวิทยาลัยน่าอยู่ขึ้นเนื่องจากทุกคนร่วมกันทำกิจกรรมอย่างเต็มที่ เต็มใจ บางครั้งเชื่อได้เลยว่าความสุขทางใจมันเกิดขึ้นกับเราคนที่เป็นจิตอาสาอย่างแน่นอน เพราะว่าเป็นการที่เราได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้อื่น เป็นสิ่งที่สร้างบุญสร้างกุศลและสร้างความสุขให้กับเรา ได้ทำบุญจิตใจปลอดโปร่ง และที่สำคัญเราได้ทำงานร่วมกับผู้อื่น และมีเพื่อนมากขึ้น สิ่งที่ได้อย่างแน่นอนจากการเป็นจิตอาสาการเข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละครั้งคือความสุขที่ได้กลับมาอย่างเต็มเปี่ยม”

     จากการร่วมถอดบทเรียนจากนักศึกษาส่วนใหญ่ที่มาร่วมกิจกรรมจิตอาสาในครั้งนี้ สรุปได้ว่า การทำจิตอาสาทำให้จิตใจสงบ  มีความสุข ลดความเป็นตัวตน ลดความเห็นแก่ตัว เกิดคุณค่าทางจิตใจ รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีมิตรภาพที่ดีต่อเพื่อนใหม่ ลดทิฐิความเห็นแก่ตัวลง ใช้เวลาว่างในวันหยุดให้เป็นประโยชน์ เกิดคุณค่าทางจิตใจ ได้เรียนรู้การช่วยเหลือสังคม และการทำงานร่วมกับผู้อื่น

ข่าว : ภาสกร  เตือประโคน
ภาพ : ขอบคุณภาพจากนักศึกษาจิตอาสาที่ร่วมกิจกรรม